KONKURS Nr 3/2018 NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

                                                                                         Łęczyca, dnia 22 listopada 2018 roku

OAF – 125/28/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr 3/2018

NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

 

I.  Prezes Sądu Rejonowego w Łęczycy ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko referendarza
      sądowego w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Łęczycy ul.
      M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca.

II.  Wymagania niezbędne:

      Zgodnie z art. 149 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
       ( Dz. U. 2018.23 j.t.) na stanowisko referendarza sądowego może być zatrudniony ten,
       kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)       jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

4)      ukończył 24 lata,

5)      zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski, referendarski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

Zgodnie z art.66 ust.1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury warunek  określony w art. 149§1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski.

III.  Wymagania dodatkowe:

1)      bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego, postępowania wieczystoksięgowego i umiejętność stosowania tych przepisów w praktyce,

2)      znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentu w formacie Word, znajomość aplikacji Lex,

3)      wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

4)      odpowiedzialność i odporność na stres.

IV.  Wymagane dokumenty:

       Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego wraz z sygnaturą konkursu i numerem telefonu kontaktowego;

2)      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;

4)      3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na zasadach określonych w rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)  dla celów przeprowadzanego konkursu (druk do pobrania na stronie  internetowej sądu)

6)      do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

 

V.  Informacje dodatkowe:

       1) dane osobowe kandydata są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
            Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
            fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu
            takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO);

       2) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Sąd
             Rejonowy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca, adres e-mail:
             administracja@leczyca. sr.gov.pl;

       3) w sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest
            możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:iod@lodz.so.gov.pl;

       4) w zakresie przewidzianym przepisami prawa kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu
            do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
            prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
            Kandydatowi przysługuje również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym
            cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
            podstawie zgody przed jej cofnięciem;

      5) dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem
           procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia
           Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20176/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
           fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu
           takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE(RODO) prze okres jednego roku od
           zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla
           celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;

      6) dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
            międzynarodowych, nie będą także podlegały profilowaniu;

      7)  kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
             Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

VI.  Złożenie dokumentów:

       Kandydat na stanowisko referendarza sądowego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa
       w terminie do dnia 7 grudnia 2018 roku do godz. 1500 bezpośrednio w siedzibie Sądu  (biuro
       podawcze – parter budynku) lub za pośrednictwem poczty na adres Sądu Rejonowego w Łęczycy,
       ul. M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca, Samodzielna Sekcja Administracyjna, z dopiskiem
       „Konkurs na wolne stanowisko referendarza sądowego”.

       Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);

          Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy kandydaci odpowiadają
wymogom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu.

        Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń
        znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy ul.
        M. Konopnickiej 16 oraz na stronie internetowej sądu w terminie do dnia 18 grudnia 2018 roku.

 

VII. Termin , miejsce i zakres przeprowadzenia konkursu:

       Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach  określonych w Rozporządzeniu Ministra
       Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na referendarza
       sądowego ( Dz.U. z 2012 r. Nr 331 z późn. zm. tj. Dz.U. z 2016 poz. 19
       w dniu 8 stycznia 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Sądu Rejonowego w Łęczycy,
       ul. M. Konopnickiej 16 , sala  nr I.                                                     

        Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku (  Dz. U.
        2018.769 j.t.) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego konkurs
        jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

  • testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, prawa postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego,
  • trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Konkurs trwa 150 minut.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Łęczycy oraz na stronie internetowej sądu w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne można będzie odebrać w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 16, pokój 110, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym administracja@leczyca.sr.gov.pl w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia naboru.

                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego w Łęczycy

                                                                                         Wojciech Wysoczyński

Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenie Kandydata przetwarzanie danych osobowych

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu nr 3/2018

Wyniki Konkursu 3/2018

Rejestr zmian dla: KONKURS Nr 3/2018 NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-11
Publikacja w dniu:
2019-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d