OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00007037/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy z siedzibą w 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Ogrodowa, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00007037/0. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, okresowo utrudniony (teren podmokły, nieprzejezdny). Działka nr 1183 o powierzchni 0,8400ha, w kształcie prostokąta o szerokości ok. 13 m. Teren działki płaski, ziemny. Nieruchomość użytkowana rolniczo - łąka. W południowej części działki na powierzchni kilku arów zakrzaczenia. Działka położona w otoczeniu terenów rolnych.Nieruchomość należy do dłużnika: Skarb Państwa - Starosta Łęczycki.

Suma oszacowania wynosi 32 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    21 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu  10 10203440 0000 7502 0016 0044 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
                  Komornik Sądowy
             Aneta Ruszczyk


Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00007037/0

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-09
Publikacja w dniu:
2019-10-09
Opis zmiany:
b/d