OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00030363/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 16 w Łęczycy odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Krośniewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 12/1 o powierzchni 0,1626 ha. Nieruchomość położona pod adresem: 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 9, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00030363/4. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem produkcyjnym (młyn). Budynek młyna zbożowego o powierzchni zabudowy 702,00 m2, o powierzchni użytkowej 1.520,00m2 oraz stacją transformatorową o pow. użytkowej 10,00m2. Przedmiotowa nieruchomość jest usytuowana bezpośrednio przy ulicy, dojścia i dojazdy nieutwardzone. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Janina Pijewska, Tadeusz Pijewski.

Suma oszacowania wynosi 307 630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    205 086,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 763,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu 10 10203440 0000 7502 0016 0044 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
                  Komornik Sądowy
             Aneta Ruszczyk


Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00030363/4

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-09
Publikacja w dniu:
2019-10-09
Opis zmiany:
b/d