OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00038118/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-02-2020r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Według ewidencji gruntów wyceniany lokal położony jest w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Piątek obręb Goślub na działce o numerze ewidencyjnym 317/8. Lokal położony jest w gminie Piątek, Goślub Osada 7/3 dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1Y/00038118/8. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  założona i prowadzona jest księga wieczysta o nr LD1Y/00033671/7. Budynek mieszkalny wybudowany w technologi tradycyjnej murowanej prawdopodobnie w latach 60-70-tych. Budynek posiada jedną klatkę schodową, parter, piwnicę i 1 piętro. Instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wentylacyjna i odgromowa. Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tracyjnej murowanej prawdopodobnie w latach 60-70-tych Budynek parterowy z wydzielonymi komórkami. Instalacja elektryczna. Właścicielom lokalu przysługuje prawo współwłasności działki o numerze 317/8 w udziale 4790/156680. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na parterze. Składa się z pokoju, łazienki z wc, kuchni, przedpokoju, spiżarni o łącznej powierzchni użytkowej 39,17m2 oraz przynależnej komórki i piwnicy. Całość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi ma powierzchnię 80,60m2. Ogrzewanie z pieca wolnostojącego. Właścicielami lokalu jest Lech i Izabela Ciszek.  

Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    56 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 20 10500099 6874 0000 2005 0215 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
 
                  Komornik Sądowy
             Aneta Ruszczyk


Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00038118/8

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
b/d