OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00055563/7

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1Y/00055563/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-10-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy Sądu przy którym dział komornik tj. 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 16  odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 59/2 o pow. 0,0463ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej ok. 70 m2, położonej: gm. Grabów, Byszew Grabowski 19, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00055563/7. Nieruchomość należy do dłużnika: Dariusz Bujnowski. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Według stanu na dzień dokonania opisu i oszacowania ww. nieruchomość nie była zamieszkana.

Suma oszacowania wynosi 150 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    100 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu 10 10203440 0000 7502 0016 0044 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
                  Komornik Sądowy
             Aneta RuszczykRejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00055563/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d