OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-01-2020r. o godz.10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych: 99-100 Łęczyca, Janków, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  LD1Y/00000543/1 tj:

1) Działka 4/2 o łącznej powierzchni 4,4592ha stanowiąca grunt orny o klasie bonitacujnej RIIIA oraz RIIIB. Nieruchomość jest wydzierżawiona na okres do dnia 30-09-2026r. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyca nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową oraz gospodarczą.
Suma oszacowania wynosi 244 430,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    183 322,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 443,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2) Działka 4/1 o powierzchni 1,1016ha, na wydzielonej części działki o powierzchni 1534m2 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 110m2, na pozostałej powierzchni działki znajdują się grunty orne. Nieruchomość jest wydzierżawiona na okres do dnia 30-09-2026r. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyca nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową oraz gospodarczą.
Suma oszacowania wynosi 126 570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    94 927,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 657,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 UWAGA:
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
                                                              Komornik Sądowy
                                                                              Mateusz MiszczakRejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-27
Publikacja w dniu:
2019-11-27
Opis zmiany:
b/d