OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00053884/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-01-2020r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną, położoną w miejscowości Krośniewice przy ul. Wiosennej 12 w powiecie kutnowskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 432/1 o powierzchni 0,0840 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00053884/9. Nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz garażem. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana, doprowadzone wszystkie media. Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, panele słoneczne. Wokół budynku trawniki, pojedyncze drzewa ozdobne i owocowe oraz mała architektura ogrodowa, chodniki i place z kostki brukowej, oczko wodne.  Nieruchomość stanowi własność Henryka Kotlińskiego.

Suma oszacowania wynosi 279 080,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   209 310,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 908,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu 10 10203440 0000 7502 0016 0044 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
 
                  Komornik Sądowy
             Aneta Ruszczyk

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00053884/9

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
b/d